Hvad laver vi?

2019:  Miljøgruppens fokus vil være på tunnelprojektet, fordi tiden er ved at løbe ud – når de store sporarbejder er forbi Langå i 2021, er det usandsynligt, at togtrafikken vil blive afbrudt igen i tilstrækkelig grad. Randers kommunes afdeling for Veje og trafik er meget positive og støtter hvor de kan, men selv ikke de har kunnet få hul igennem til de rigtige personer i Banedanmark. I 2020 har gruppen eksisteret i 20 år – tunnelprojektet har været på dagsordenen med mellemrum i hvert fald siden 2004, så vedholdende, det er vi…
Projekt Langå i Udvikling slutter ved årets udgang og det handler primært om at få de sidste projekter gjort færdige inden da.
Miljøgruppen bakker op om årets affaldsindsamling den 31. marts, i år som deltagere og ikke som arrangører. Vi afgiver høringssvar, når vi skønner det relevant; fx vedr. Randers kommunes nye natur- og klimaplan og Råstofplanen.

2018: Året hvor vi forventede, at broforbindelsen fra Langå station over til Skovlystvej skulle stå færdig – indvielsen var under planlægning, men sådan skulle det ikke gå. Den sidste del, den såkaldte stibro, forventes nu afsluttet i november 2019.

2016-2017: Da flere af miljøgruppens medlemmer stadig er nøglepersoner i projekt Langå i Udvikling har disse år været fokuseret på dette arbejde og ud over at arrangere affaldsindsamling i og 2016 og 2017 og nogle høringssvar har gruppen ikke haft særskilte aktiviteter. Projekt Sikker cykelvej er tæt på at være komplet – det var en af gruppens mærkesager helt fra starten i år 2000.

2015: både på generalforsamlingen og det efterfølgende medlemsmøde var der stor opbakning blandt de tilstedeværende til følgende “program” for 2015:
Vi har i vores første 14 år haft indflydelse på diverse planer, stået for flere positive initiativer og fysisk fået lavet ting til gavn for miljøet. Der bliver også i fremtiden behov for grupper som vores. Derfor fortsætter vi vores virke, på trods af den lave aktivitet i 2014. Vi skal ikke regne med så meget større aktivitet i 2015, eftersom flere af Miljøgruppens mest aktive medlemmer er engageret i ”Langå i Udvikling”.
Konkret vil vi:
– lave høringssvar på relevante planer (Leif holder tjek)
– arbejde med projektet ”Tunnel under jernbanen i nærheden af jernbanesvinget”
– holde 15 års jubilæumsfest lørdag 19 september. Udflugt + spisning

2014 kommer nok for en stor dels vedkommende til at gå med at holde fast i den nye udviklingsplan, især broforbindelse over stationen, og få fulgt op på vedligehold af cykelstierne. Ikke mindst Gudenåstien i Stevnstrupområdet trænger kraftigt til en kærlig hånd, for ikke at tale om et godt lag asfalt. Broforbindelse over Langå station er nu på den kommunale lystavle og der er etableret en officiel forbindelse mellem Randers kommune og Banedanmark netop om dette.

2011-13 gik med at få en bro over Nørreåen og få indviet den store cykelsti mellem Langå og Randers, samt at få afleveret høringssvar på diverse kommuneplaner. Sidste halvdel af 2013 gik med at deltage aktive i arbejdet med at skabe en udviklingsplan for Langå og det ser ud til, at der er kommet stor kommunal bevågenhed på flere af vores hjertesager, både sikker cykelvej i Langå by og ikke mindst, nedbrydning af den barriere, som jernbanen traditionelt har udgjort for forbindelse mellem bydelene og Gudenåen.

I 2010 fokuserer vi på forbedret kollektiv trafik, bedre cykelforhold, fortsat forbedret adgang til Langå station, mere energibevidsthed og endnu bedre affaldshåndtering.

2009: Hvordan gik det så?
På generalforsamlingen den 24. februar 2010 kunne formanden konstatere, at der har været mange aktiviteter:
8 medlemsmøder og en generalforsamling.
Ang. Primitiv overnatning i forbindelse med cykelsti Langå – Randers (shelterprojektet)
Status: Vi har fundet en god placering lidt nord for Sportsfiskernes hus, men siden har vi ikke hørt mere. Vi betragter intet nyt som godt nyt og venter spændt på et udspil fra Randers kommune.
Ang. Langå station – forskønnelse + overgang til Skovlystområdet
Status: Vi har sendt skrivelse til BaneDanmark, DSB, Arriva og Randers kommune om overgangen – endnu ingen reaktion
Ang. Trafikkultur
Status: Vi har sendt en skrivelse til Randers kommune om fartkontrol og begrænsninger – ingen reaktion. Vi har sendt forslag til kommunen om billig løsning på problemer med ”Cornerkrydset”, men kommunen fastholder sit forslag om lysregulering.
Vi har også arbejdet med:
1. Kommuneplan
Vi har været til borgermøde i Langå og til ”Spillet om Randers”-møde. Vi har læst planen og skrevet et omfattende høringssvar. Reaktion: Meget medhold i vores synspunkter, men få ændringer i kommuneplanen. Flere af vores forslag var for detaljerede og blev henvist til de følgende,  underliggende planer der skal udarbejdes senere
Vi var også repræsenteret til et borgermøde i februar om Langås udvikling. Godt møde, mange fremmødte og masser af grønne synspunkter.
2. Affaldsplan
Først på året henvendte vi os vedrørende genbrugscontainer ved husstandene, om mulighed for at stoppe metal i glasdelen og pap i papirdelen. Derefter skrev vi et fyldigt høringssvar på selve affaldsplanen
Reaktion: Kommunen vil undersøge mulighederne for at aflevere metal og plast i husholdningernes genbrugscontainer og evt. etablere ringeordning om genbrugsmateriale.
3. Nyt logo
Langå Miljøgruppe har fået et logo i år: ”Vagthunden”, ”Ringbindene”, ”Naturen i balance og harmoni”. Tolkningsmulighederne er flere og vi har taget det flotte logo i brug.

I 2009 fokuserer vi på mulighederne for at etablere primitiv lejrplads tæt på Langå, for at øge trafiksikkerheden i Langå by og for at forbedre adgang til Langå station og at udnytte stationen som indgangsportal til byen.

I 2008 har gruppen – udover at reagere på planer og høringer fra myndighederne – opnået at Randers kommune etablerer en cykelsti mellem Langå og Fladbro langs Gudenåen, med forventet åbning i 2010.

I 2006 og 2007 har Langå Miljøgruppe bl.a. arbejdet med

  • bedre forhold for gående og cyklister gennem høringssvar til lokalplaner, kommuneplaner, omfartsvej og den nye rundkørsel ved skolen.
  • bedre affaldshåndtering gennem høringssvar og en – forgæves – henvendelse til kommunen om flytning af byens affaldskuber.

Har du ønsker eller forslag til emner for foreningens arbejde, hører vi gerne fra dig.
Har du lyst til at deltage i arbejdet – eller måske bare med et enkelt projekt – er du velkommen.