Generalforsamling 2014

Læs referat fra generalforsamlingen

og læs formandens beretning her

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe

Kulturhuset i Langå
Onsdag 19. februar 2014 kl. 19.00 – ca 21.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson

4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø

5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Nærå og Minna Nickø

8. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Poul Møller

9. Valg af 2 revisorer:
På valg: Villy Sørensen
På valg: Anni Møller

10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen

11.Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 30/1
2. Miljøgruppens opgaver i 2014: Langå station generelt + Skovlystforbindelsen
3. Andre idéer til arbejdsopgaver
4. Eventuelt
5. Ny mødedato

Velkommen!

/Leif

Skriv din mening