Generalforsamling 2021

Se regnskab og referat fra generalforsamlingen – det omhandler aktiviteterne i 2020, så det er ved at være lidt tid siden.
Heldigvis var der også medlemsmøde efter generalforsamlingen, hvor det ivrigt blev diskuteret hvad gruppen skal arbejde med i resten af 2021 og i 2022:
– Forslaget om hastighedsnedsættelse – og helst også reduktion af tung gennemkørende trafik –  på Væthvej – Bredgade – Ulstrupvej.
– Et nyt forslag om at se på ændring af placeringen af den ene fodgængerovergang over Bredgade i lyskrydset, som p.t. giver anledning til ubehagelige situationer, fordi oversigtsforholdene for højresvingende fra Væthvej er elendige (Langå Miljøgruppe blev jo faktisk stiftet med et stort fokus på “sikker skolevej” for 21 år siden).
– Forslaget om en tunnel under jernbanen ved Langå skole blev vendt igen, og vi håber stadig, at nogen vil tage det op i tide, dvs. inden elektrificeringen af hovedbanen mellem Aarhus og Aalborg er færdig.

************************************************************

Coronatavsheden har været meget synlig her på Langå Miljøgruppes hjemmeside, men nu starter vi så småt, med generalforsamling mandag den 30. august 2021 (og ikke den 25. februar, som der står i bilaget til indkaldelsen udsendt den 25.6.2021 pr. mail):

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe
Kulturhuset i Langå – Lions lokale
Mandag den 30 august kl. 19 – ca 20.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Poul Møller
9. Valg af 2 revisorer:
På valg: Villy Sørensen
På valg: Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2021?
2. Eventuelt
3. Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Skriv din mening