Generalforsamling 2015

Langå den    4/2 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe
Kulturhuset i Langå
Onsdag 25. februar 2015, kl. 19.00 – ca. 21

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4.    Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5.    Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6.    Fastlæggelse af kontingent
7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8.    Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Poul Møller
9.    Valg af 2 revisorer:
På valg:  Villy Sørensen
På valg:  Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11.    Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1.    Godkendelse af referat fra 19/2
2.  Miljøgruppens fremtid
3.    Eventuelt
4.    Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Skriv din mening