Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe
Kulturhuset i Langå – Lionslokalet
Torsdag 8. februar 2024, kl. 19 – ca kl. 21

Dagsorden (opdateret 18.2.2024):

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
 4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
 5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
  a. Forslag er allerede indkommet om at vi skal sløjfe Miljøgruppens konto i Sparekassen Djursland og opbevare pengene privat i stedet.
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
 8. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg: Runa Sand
 9. Valg af 2 revisorer
  På valg: Villy Sørensen
  På valg: Anni Møller
 10. Valg af revisorsuppleant
  På valg: Christian Halgreen
 11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra medlemsmøde 9. november.
 2. Opfølgning på sager fra 9/11:
  Hastighedsnedsættelse
  Vedligehold cykelstier
  Tunnel/bro over jernbanen.
 3. Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2024?
 4. Eventuelt
 5. Ny mødedato

Velkommen!

/Leif

Skriv din mening