Generalforsamling 2022

20. februar, 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe
Kulturhuset i Langå – Lions lokale
Tirsdag 22. marts 2022 kl. 19 – ca kl.21
(blev udsat til 29. marts 2022 pga sygdom)

Indkaldelse er sendt til miljøgruppens medlemmer pr. e-mail 14. februar 2022

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg: Poul Møller
9. Valg af 2 revisorer, på valg: Villy Sørensen, Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant, på valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra generalforsamling og medlemsmøde 30/8 2021
2. Vores konto i Sparekassen Djursland koster 600 kr/år
3. Tung trafik gennem Langå
4. Tunnelprojektet under jernbanen
5. Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2022?
6. Eventuelt
7. Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Indlægget opdateret 17.1.2023/ln

Opfølgning vedr. trafiksituationen i Langå by

29. september, 2021

På medlemsmødet efter generalforsamlingen den 30. august 2021 aftalte vi at gå videre med trafiksituationen i Langå by, som jo altid har været et af miljøgruppens vigtigste emner.

Leif Mårtensson og jeg har derfor i dag sendt følgende til Udvalget for Miljø og Teknik (indlægget opdateret 19.11.2023 med link til høringssvar)/ln):

Til næstformand Iben Sønderup, Udvalget for Miljø og Teknik, Randers kommune
cc til Leif Mårtensson, formand for Langå Miljøgruppe

Opfølgning vedr. trafiksituationen i Langå by

I marts 2020 sendte Langå Miljøgruppe spørgsmål til Veje og Trafik vedr. trafikproblemer i Langå  og fulgte i januar 2021 op med et høringssvar incl. bilag, til infrastrukturplanforslaget for Randers kommune. Trafiksituationen i Langå optrådte også i høringssvar fra adskillige andre borgere, desværre ofte som argument for etablering af en omfartsvej.
Der er således ikke tvivl om, at trafiksituationen i Langå stadig er problematisk, selv om der ikke er enighed om løsningen.

I mellemtiden er der dog sket noget væsentligt: politiets eneret til at fastlægge hastighedsgrænser er (igen) blevet problematiseret politisk, og denne gang skal der i løbet af efteråret 2021 laves et – desværre langvarigt – forsøg i 15 udvalgte kommuner, hvor vi naturligvis håber, at Randers har meldt sig?

Kommunalvalget nærmer sig også, og vi sender derfor tre forslag, som vi mener, at der bør arbejdes videre med, både i det nuværende og det kommende udvalg:

1. Nedsættelse af det trafiksikkerhedsråd, som det nuværende udvalg den 20. januar 2020 (efter meget lang betænkningstid) anbefalede oprettet, men åbenbart ikke har gjort mere ved siden? Trafiksituationen både i Randers by og opland, herunder Langå, har rigeligt med opgaver til et sådant udvalg, og det kan jo passende starte med de to næste forslag:

2. Nedsættelse af hastigheden til højest 40 km/t i hele Langå by, dvs. inden for byskiltene.
Der er allerede en hastighedsgrænse på 40 km/t i området omkring Bredgade, men på den mest problematiske strækning, de ca. 1,5 km af Væthvej fra Amtmand Hoppes bro til rundkørslen ved Gydevej (vej 587, som har status af primær vej) må man p.t. stadig køre 50 km/t.
I maj 2020 henviste forvaltningen bl.a. til politiets generelle ret til at fastsætte hastighedsgrænser, som svar på miljøgruppens spørgsmål.

Langå Miljøgruppe mener fortsat, at en generel hastighedsnedsættelse til 40 km/t umuligt kan have mærkbar negativ betydning for en rimelig afvikling af trafikken på vej 587 – og resten af Langå by -, men den vil have afgørende betydning for forældres ønske om at lade deres børn cykle, og vil ligeledes have stor betydning for nedsættelse af støj og rystelser, især for beboerne i husene langs Væthvej, som er hårdest belastet af tung trafik tæt på.
Hastighedsnedsættelser bliver mere og mere udbredte i de store byer i verden; senest har Paris med meget kort varsel indført 30 km/t i bykernen, både af hensyn til trafiksikkerheden, men nu også af hensyn til klimaet. (https://www.dr.dk/nyheder/seneste/paris-saenker-hastighedsgraensen-til-30-kmt).

3. Sikring af fodgængerfeltet over Bredgade i lyskrydset Væthvej – Bredgade. De meget dårlige oversigtsforhold for højresvingende trafikanter fra Væthvej op ad Bredgade er nævnt i mange af høringssvarene til infrastrukturplanforslaget. Dette burde kunne løses forholdsvis enkelt og billigt, enten ved at justere trafiklyset, så fodgængere og højresvingende ikke har grønt lys samtidig, eller ved at flytte fodgængerfeltet ca 20 m op ad gaden, dvs. uden for lysreguleringen.
(Den optimale løsning ville være at fjerne bygningen på hjørnet, som der allerede var forslag om i den gamle Langå kommune, og frisøren finder nok et ledigt lokale i en af de tomme butikker i Bredgade).

Med venlig hilsen
på Langå Miljøgruppes vegne
Lou Næraa

Generalforsamling 2021

20. august, 2021

Se regnskab og referat fra generalforsamlingen – det omhandler aktiviteterne i 2020, så det er ved at være lidt tid siden.
Heldigvis var der også medlemsmøde efter generalforsamlingen, hvor det ivrigt blev diskuteret hvad gruppen skal arbejde med i resten af 2021 og i 2022:
– Forslaget om hastighedsnedsættelse – og helst også reduktion af tung gennemkørende trafik –  på Væthvej – Bredgade – Ulstrupvej.
– Et nyt forslag om at se på ændring af placeringen af den ene fodgængerovergang over Bredgade i lyskrydset, som p.t. giver anledning til ubehagelige situationer, fordi oversigtsforholdene for højresvingende fra Væthvej er elendige (Langå Miljøgruppe blev jo faktisk stiftet med et stort fokus på “sikker skolevej” for 21 år siden).
– Forslaget om en tunnel under jernbanen ved Langå skole blev vendt igen, og vi håber stadig, at nogen vil tage det op i tide, dvs. inden elektrificeringen af hovedbanen mellem Aarhus og Aalborg er færdig.

************************************************************

Coronatavsheden har været meget synlig her på Langå Miljøgruppes hjemmeside, men nu starter vi så småt, med generalforsamling mandag den 30. august 2021 (og ikke den 25. februar, som der står i bilaget til indkaldelsen udsendt den 25.6.2021 pr. mail):

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe
Kulturhuset i Langå – Lions lokale
Mandag den 30 august kl. 19 – ca 20.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Poul Møller
9. Valg af 2 revisorer:
På valg: Villy Sørensen
På valg: Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2021?
2. Eventuelt
3. Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Miljøgruppen fejrer de 20 år – ny dato

20. august, 2020

Det ligger fast, at Langå Miljøgruppe fylder 20 år i år, men corona-virus har lavet et solidt benspænd mht at fastlægge en dato for fejringen.

Nu prøver vi igen: fredag den 23. oktober 2020 kl. 17 mødes medlemmerne på Å-aktivitetscentret i Skovlyst (ved Langå Bådelaug) og går en tur i området.
Derefter er der middag kl. 18.30 på Søvej 30.

Man er naturligvis velkommen til kun at deltage i det ene eller det andet arrangement, men husk tilmelding til spisning senest den 16. oktober til Leif.

Ved 10-årsjubilæet skrev vi dette indlæg og lavede en jubilæumsside

Da vi fyldt 15, tog den hårde kerne på tur til det nu kuldsejlede projekt Bison i Vorup enge:

Bisontur 19.9.2015 den hårde kerne

Trafiksituationen på Væthvej i Langå

11. maj, 2020

I Langå Miljøgruppe har vi i mange omgange haft blikket rettet mod trafiksituationen i Langå midtby, og det har haft politikernes bevågenhed, så der nu er kommet langt flere cykelstier i byen, en cykel- og gangbro ved Langå station, og anlæg af cykelsti 29 til Randers.

Derfor er det ekstra ærgerligt, at der stadig er store problemer med den trafik, der passerer ad Væthvej, særlig strækningen fra amtmand Hoppes Bro til lyskrydset ved Bredgade/Ulstrupvej. Oversigtsforholdene er elendige, der bliver kørt for hurtigt og der kommer rigtig meget tung trafik.

På miljøgruppens generalforsamling den 25. februar i år blev vi enige om at gøre noget ved det, og den 2. marts 2020 sendte vi denne email til Veje og Trafik, med kopi til næstformanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Iben Sønderup.
I emailen stiller vi en del spørgsmål til den seneste trafiktælling på Væthvej og kommer dels med forslag til regulering, herunder en nedsættelse af hastigheden til omkring 35 km/t, og spørger ind til tidshorisonten for forlægning af cykelsti 29 ind under Væthvejsbroen: Læs resten af indlægget »