Generalforsamling 2021

20. august, 2021

Se regnskab og referat fra generalforsamlingen – det omhandler aktiviteterne i 2020, så det er ved at være lidt tid siden.
Heldigvis var der også medlemsmøde efter generalforsamlingen, hvor det ivrigt blev diskuteret hvad gruppen skal arbejde med i resten af 2021 og i 2022:
– Forslaget om hastighedsnedsættelse – og helst også reduktion af tung gennemkørende trafik –  på Væthvej – Bredgade – Ulstrupvej.
– Et nyt forslag om at se på ændring af placeringen af den ene fodgængerovergang over Bredgade i lyskrydset, som p.t. giver anledning til ubehagelige situationer, fordi oversigtsforholdene for højresvingende fra Væthvej er elendige (Langå Miljøgruppe blev jo faktisk stiftet med et stort fokus på “sikker skolevej” for 21 år siden).
– Forslaget om en tunnel under jernbanen ved Langå skole blev vendt igen, og vi håber stadig, at nogen vil tage det op i tide, dvs. inden elektrificeringen af hovedbanen mellem Aarhus og Aalborg er færdig.

************************************************************

Coronatavsheden har været meget synlig her på Langå Miljøgruppes hjemmeside, men nu starter vi så småt, med generalforsamling mandag den 30. august 2021 (og ikke den 25. februar, som der står i bilaget til indkaldelsen udsendt den 25.6.2021 pr. mail):

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe
Kulturhuset i Langå – Lions lokale
Mandag den 30 august kl. 19 – ca 20.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Poul Møller
9. Valg af 2 revisorer:
På valg: Villy Sørensen
På valg: Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2021?
2. Eventuelt
3. Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Miljøgruppen fejrer de 20 år – ny dato

20. august, 2020

Det ligger fast, at Langå Miljøgruppe fylder 20 år i år, men corona-virus har lavet et solidt benspænd mht at fastlægge en dato for fejringen.

Nu prøver vi igen: fredag den 23. oktober 2020 kl. 17 mødes medlemmerne på Å-aktivitetscentret i Skovlyst (ved Langå Bådelaug) og går en tur i området.
Derefter er der middag kl. 18.30 på Søvej 30.

Man er naturligvis velkommen til kun at deltage i det ene eller det andet arrangement, men husk tilmelding til spisning senest den 16. oktober til Leif.

Ved 10-årsjubilæet skrev vi dette indlæg og lavede en jubilæumsside

Da vi fyldt 15, tog den hårde kerne på tur til det nu kuldsejlede projekt Bison i Vorup enge:

Bisontur 19.9.2015 den hårde kerne

Trafiksituationen på Væthvej i Langå

11. maj, 2020

I Langå Miljøgruppe har vi i mange omgange haft blikket rettet mod trafiksituationen i Langå midtby, og det har haft politikernes bevågenhed, så der nu er kommet langt flere cykelstier i byen, en cykel- og gangbro ved Langå station, og anlæg af cykelsti 29 til Randers.

Derfor er det ekstra ærgerligt, at der stadig er store problemer med den trafik, der passerer ad Væthvej, særlig strækningen fra amtmand Hoppes Bro til lyskrydset ved Bredgade/Ulstrupvej. Oversigtsforholdene er elendige, der bliver kørt for hurtigt og der kommer rigtig meget tung trafik.

På miljøgruppens generalforsamling den 25. februar i år blev vi enige om at gøre noget ved det, og den 2. marts 2020 sendte vi denne email til Veje og Trafik, med kopi til næstformanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Iben Sønderup.
I emailen stiller vi en del spørgsmål til den seneste trafiktælling på Væthvej og kommer dels med forslag til regulering, herunder en nedsættelse af hastigheden til omkring 35 km/t, og spørger ind til tidshorisonten for forlægning af cykelsti 29 ind under Væthvejsbroen:

Væthbroen Langå cykelstipassage

Veje og Trafik har udarbejdet et udkast til svarnotat, som blev behandlet på udvalgsmødet den 6. maj 2020 og til brug på mødet var der også fremstillet en fin præsentation af svarene, bl.a. med en visuel præcisering af begrebet ‘lastbil’, som vi havde spurgt ind til.

En gruppe borgere arbejder samtidig på at få reguleret trafikken ad Fælledvej, hvor der også er problemer med for meget trafik og for høje hastigheder. Vi forsøger at koordinere vores aktiviteter, så vi forhåbentlig ender med en god samlet løsning af de trafikale problemer.

I Langå Miljøgruppe er vi nu gået i tænkeboks mht næste skridt.

Indlægget opdateret 15.maj 2020/ln

Sommerfugleambassadører i Langå

26. april, 2020

Danmarks Naturfredningsforening har opfordret frivillige over hele landet til at melde sig som sommerfugleambassadører i samarbejde med kommunerne.

I Langå har Dorthe og Niels Kr. Nielsen, som også er aktive i Langå Miljøgruppe, startet en gruppe sommerfugleambassadører, som – i samarbejde med Randers kommune – netop har tilsået de bare arealer rundt om den nye Skovlystbro. Læs mere her

Se også billederne på Facebook

Langå Miljøgruppe har ydet et tilskud til indkøb af frø, for selvfølgelig skal sommerfuglene også have gode levesteder i Langå-området.

 

Affaldsindsamling i Langå søndag den 26. april 2020

26. februar, 2020

UDSAT pga corona-smittefaren, men vi prøver igen den 19. september 2020

Igen i år er det Ren By NU, der står for at organisere Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.

Læs mere her

Langå Miljøgruppe serverer måske en kop kaffe som afslutning på dagens indsamling, det ved vi desværre heller ikke helt sikkert endnu

Affaldsindsamling Langå april 2017

Indsamlingsholdet i 2017

Indlægget opdateret 26.4.20/ln