Cykelstier – svar fra Randers kommune

12. februar, 2024

Langå Miljøgruppe sendte forespørgsel vedrørende en evt. vedligeholdelsesplan for cykelstier i Langå-området den 21. november 2023. Den 18. januar 2024 fik vi et detaljeret svar tilbage fra Afdeling for Veje og Trafik.
Se svaret i ren tekstudgave (98 KB)
Se svaret i den fulde udgave, med billeder og kort (ca 4,5 MB)

I meget korte træk er svaret, at der ikke er en sådan samlet vedligeholdelsesplan, men vi bliver opfordret til at melde fejl og mangler ind på kommunens “Giv os et praj”-side .

Særligt om Åbro-stien

Åbro-stien vil blive spærret i løbet af 2024, fordi Banedanmark skal bruge stien i forbindelse med sporomlægninger, men den vil blive genetableret i 2025 – vi kan så håbe på en permanent forbedret belægning, nu chancen er der til at lade staten betale…

Generalforsamling 2024

11. januar, 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe
Kulturhuset i Langå – Lionslokalet
Torsdag 8. februar 2024, kl. 19 – ca kl. 21

Dagsorden (opdateret 18.2.2024):

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
 4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
 5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
  a. Forslag er allerede indkommet om at vi skal sløjfe Miljøgruppens konto i Sparekassen Djursland og opbevare pengene privat i stedet.
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
 8. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg: Runa Sand
 9. Valg af 2 revisorer
  På valg: Villy Sørensen
  På valg: Anni Møller
 10. Valg af revisorsuppleant
  På valg: Christian Halgreen
 11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra medlemsmøde 9. november.
 2. Opfølgning på sager fra 9/11:
  Hastighedsnedsættelse
  Vedligehold cykelstier
  Tunnel/bro over jernbanen.
 3. Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2024?
 4. Eventuelt
 5. Ny mødedato

Velkommen!

/Leif

Status for hvidvaskspørgsmål og tunnelprojektet m.m.

4. december, 2023

På medlemsmødet den 9. november 2023 var bl.a. følgende emner på dagsordenen:

 1. Vedligeholdsplan for cykelstier
  Der mangler en samlet plan for vedligehold af og fremkommelighed på cykelstier i og omkring Langå. Den 21. november sendte vi en forespørgsel til Veje og Trafik, og afventer svar.
 2. Hastighedsnedsættelser
  Allerede i 2020 og 2021 skrev vi til daværende lokalpolitikere og foreslog en hastighedsnedsættelse til 40 km/t fra Amtmand Hoppes bro til rundkørslen ved Ulstrupvej og forbi Langå skole på Gydevej og Randersvej.
  Randers kommune nedsatte i marts 2022 et Trafiksikkerhedsråd, som vi har tænkt at sende en ny henvendelse til. Det ser ud til at blive udvalgets første sag.
 3. Hvidvaskregler
  Efter at have skrevet til Djurslands Sparekasse, vedlagt svaret fra kulturministeren, og modtaget et svar, der ikke anerkender vores opfattelse af det omfattende besvær, som foreningerne udsættes for pga produktet unioo, har vi besluttet at opgive at komme videre og tager sagen op på generalforsamlingen, som blev fastsat til den 8. februar 2024.
 4. Tunnelprojektet under Jernbanen ved Jernbanesvinget.
  Vi skrev endnu engang til Veje og Trafik i Randers kommune og fik et præcist og uddybende svar, der nok endegyldigt begraver forslaget om en tunnel – men i stedet foreslog en let bro over banelegemet. Vi har skrevet og spurgt om det er muligt at få et prisoverslag på en sådan bro, og venter nu på svar.

ln, 4.12.2023

Hvidvaskregler for foreninger lettes måske?

19. september, 2023

På medlemsmødet efter generalforsamlingen 8. februar 2023 blev det besluttet, at bestyrelsen (Leif Mårtensson, Minna Nickøe og undertegnede, Lou Næraa), skulle se på muligheden for at finansiere eller undgå det årlige gebyr (kr. 600), som Langå Miljøgruppe betaler til Sparekassen Djursland for at administrere vores beskedne formue.

Efterfølgende blev vi tre samt vores faste generalforsamlingsdirigent hvirvlet ind i det produkt, unioo, som sparekassen ‘stiller til rådighed’ for lokalforeningerne, som et led i sparekassens sikring mod foreningernes eventuelle planer om hvidvask af penge med henblik på terrorfinansiering.
Det blev vores erfaring, der støttes af andre lokale foreninger, at dette produkt ikke ligefrem glimrer ved sin brugervenlighed. Det er også ‘stillet til rådighed’ på den måde, at man bliver smidt ud af sparekassen, hvis man nægter at bruge det.

Vi besluttede derfor at starte med at klage direkte til kulturministeren, for det viste sig, at de afledte problemer som følge af de såkaldte hvidvaskregler er velkendte på ministerplan.

Brevet blev sendt den 30. maj 2023, og kan ses her.
Som det fremgår, går sagen faktisk seks år tilbage og bunder i en bekymringsskrivelse fra EU til PET, som tilsyneladende fik en del politikere til at gå helt i selvsving.

Den 11. september 2023 svarede kulturministeren så, endda meget positivt, og svaret kan ses her.

Næste skridt er, at vi nu vil skrive til sparekassens ledelse og bede dem om at tage deres omgang med lokalforeninger op til revision i lysets af ministerens tilkendegivelse.

Lou Næraa, 19.9.2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Langå Miljøgruppe 2023

15. januar, 2023

Kulturhuset i Langå – Bestyrelseslokalet på første sal
Onsdag 8. februar 2023 kl. 19 – ca kl.21

Siden er opdateret 19.2.2023/ln

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Runa Sand
9. Valg af 2 revisorer:
På valg: Villy Sørensen
På valg: Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 29/3 2022
2. Vores konto i Sparekassen Djursland koster stadigvæk 600 kr/år
3. Tunnelprojektet under jernbanen (se udkastet her)
4. Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2023?
5. Eventuelt
6. Ny mødedato

Velkommen!
/Leif