Trafiksituationen på Væthvej i Langå

11. maj, 2020

I Langå Miljøgruppe har vi i mange omgange haft blikket rettet mod trafiksituationen i Langå midtby, og det har haft politikernes bevågenhed, så der nu er kommet langt flere cykelstier i byen, en cykel- og gangbro ved Langå station, og anlæg af cykelsti 29 til Randers.

Derfor er det ekstra ærgerligt, at der stadig er store problemer med den trafik, der passerer ad Væthvej, særlig strækningen fra amtmand Hoppes Bro til lyskrydset ved Bredgade/Ulstrupvej. Oversigtsforholdene er elendige, der bliver kørt for hurtigt og der kommer rigtig meget tung trafik.

På miljøgruppens generalforsamling den 25. februar i år blev vi enige om at gøre noget ved det, og den 2. marts 2020 sendte vi denne email til Veje og Trafik, med kopi til næstformanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Iben Sønderup.
I emailen stiller vi en del spørgsmål til den seneste trafiktælling på Væthvej og kommer dels med forslag til regulering, herunder en nedsættelse af hastigheden til omkring 35 km/t, og spørger ind til tidshorisonten for forlægning af cykelsti 29 ind under Væthvejsbroen:

Væthbroen Langå cykelstipassage

Veje og Trafik har udarbejdet et udkast til svarnotat, som blev behandlet på udvalgsmødet den 6. maj 2020 og til brug på mødet var der også fremstillet en fin præsentation af svarene, bl.a. med en visuel præcisering af begrebet ‘lastbil’, som vi havde spurgt ind til.

En gruppe borgere arbejder samtidig på at få reguleret trafikken ad Fælledvej, hvor der også er problemer med for meget trafik og for høje hastigheder. Vi forsøger at koordinere vores aktiviteter, så vi forhåbentlig ender med en god samlet løsning af de trafikale problemer.

I Langå Miljøgruppe er vi nu gået i tænkeboks mht næste skridt.

Indlægget opdateret 15.maj 2020/ln

Sommerfugleambassadører i Langå

26. april, 2020

Danmarks Naturfredningsforening har opfordret frivillige over hele landet til at melde sig som sommerfugleambassadører i samarbejde med kommunerne.

I Langå har Dorthe og Niels Kr. Nielsen, som også er aktive i Langå Miljøgruppe, startet en gruppe sommerfugleambassadører, som – i samarbejde med Randers kommune – netop har tilsået de bare arealer rundt om den nye Skovlystbro. Læs mere her

Se også billederne på Facebook

Langå Miljøgruppe har ydet et tilskud til indkøb af frø, for selvfølgelig skal sommerfuglene også have gode levesteder i Langå-området.

 

Affaldsindsamling i Langå søndag den 26. april 2020

26. februar, 2020

UDSAT pga corona-smittefaren, men vi prøver igen den 19. september 2020

Igen i år er det Ren By NU, der står for at organisere Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.

Læs mere her

Langå Miljøgruppe serverer måske en kop kaffe som afslutning på dagens indsamling, det ved vi desværre heller ikke helt sikkert endnu

Affaldsindsamling Langå april 2017

Indsamlingsholdet i 2017

Indlægget opdateret 26.4.20/ln

Miljøgruppen fylder 20 år

29. januar, 2020

OBS Ny dato for fejring: 23. oktober 2020, læs mere her

Ja, den 11. april 2000 var der stiftende generalforsamling i Langå Miljøgruppe og så gik der lige 20 år.

I 2020 fejres jubilæet søndag den 6. september på det nye rekreative område Skovlyst, ved Langå Bådelaug.
Mere følger.

Ved 10-årsjubilæet skrev vi dette indlæg og lavede en jubilæumssideBisontur 19.9.2015 den hårde kerne

Vi fejrede 15-årsjubilæet med en cykeltur ud til det nu kuldsejlede bisonprojekt i Vorup Enge.

Her i 2020 er vi i den interessante situation, at efter tyve år er næsten alle miljøgruppens mærkesager mere eller mindre opfyldt – der har virkelig været medvind på cykelstierne, selv om det også ind i mellem gik langsomt.

Sidst opdateret 20. august 2020/ln

Generalforsamling 2020

29. januar, 2020

Hermed regnskabet for 2019 samt referat fra generalforsamlingen og medlemsmødet / ln, 2. marts 2020

___________________________

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå Miljøgruppe, med efterfølgende medlemsmøde:
Kulturhuset i Langå – Lions lokale,
tirsdag den 25. februar 2019 kl. 19 – ca. 21

Foreningens vedtægter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved formand Leif Mårtensson
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og Minna Nickø
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg: Poul Møller
9. Valg af 2 revisorer:
På valg: Villy Sørensen
På valg: Anni Møller
10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Christian Halgreen
11. Eventuelt

Derefter serveres kaffe og bestyrelsen konstituerer sig.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende dagsorden:
1.    Godkendelse af referat fra medlemsmøde 22. januar.
2.    Tung trafik gennem Langå
3.    Tunnelprojektet under jernbanen – Skal vi give det fra os?
2.    Hvad skal Langå Miljøgruppe lave i 2020?
3.    Eventuelt
4.    Ny mødedato

Velkommen!
/Leif

Siden opdateret 17. februar, 2020/ln